Algemene verhuisvoorwaarden ALI Transport


• De klant zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor lift en vrachtwagen (+/-30m), tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door ALI Transport moet aangevraagd worden.
• De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuis kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen,etc...) Elektrische draden dienen door de bevoegde instanties verwijdert te worden.
• Indien er een grote voortuin aanwezig is, er adressen worden aangedaan waar tramverkeer aanwezig is, de verdiepen geen normale hoogte hebben (+3m) of de straat te smal is zodat doorgaand verkeer gehinderd wordt dient u hiervan ALI Transport op voorhand op de hoogte te brengen.
• Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden,onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. ALI Transport zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.
• Enige vertraging kan steeds optreden door het uitlopen van een vorig werk, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
• Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met lift of lifting verplaatsen naar een latere datum.
• Alle dozen moeten goed dichtgekleeft zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te vermijden.
• Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld moet onder toezicht van de klant blijven.
• Wapens of munitie worden niet vervoerd.
• Demontage en montage van meubelen dient u op voorhand te melden.
• De verhuizers werken steeds met een lift vanaf een 1ste verdieping tenzij geen andere mogelijkheid aanwezig is (te kleine ramen etc…)
• De ploegleider zal u na het einde van de werken het verhuisdocument voorleggen met het te betalen bedrag. Elke discussie hieromtrent kan u steeds doorgeven op het telnr 014 21 46 83
• De betaling van uw verhuizing dient steeds contant te gebeuren tenzij anders afgesproken voor aanvang van de verhuizing.
• Nalatigheidsintresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
• Schade veroorzaakt tijdens de verhuizing dient steeds op het document vermeld te worden voor ondertekening van het document. Nadien vervalt alle aansprakelijkheid.
• Krassen, schrammen, vuil, scheuren, oxidatie, schade als gevolg van veroudering, slijtage door normaal gebruik en elektrische toestellen zonder externe schade zijn uitgesloten en vallen niet onder aansprakelijkheid.
• Schade aan gebouwen die veroorzaakt word als gevolg van veroudering of door bouwmankementen die ons niet zijn bekend gemaakt zijn uitgesloten
• Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van ALI Transport
• Vrijstelling bij schade bedraagt 250 € en is steeds voor rekening van klant.
• Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient geregeld te worden met de verzekeringsmaatschappijen onderling.

Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.